Skip to main content

موزه ی تنوع زیستی پارک ملی گلستان با هدف آشنایی و شناساندن گونه‌های شاخص جانوری پارک ملی گلستان به مردم تاسیس شده است. در این موزه گونه‌های شاخص پستانداران نظر پلنگ ، خرس ، قوچ و میش و پرندگانی نظیر شاهین ، عقاب ، قرقاول ، کبک ، دوزیستان و خزندگانی نظیر انواع مارهای خطرناک ، بزمجه و نمونه‌هایی از حشرات قابل مشاهده می‌باشد. این موزه از سمت استان گلستان به خراسان ، در 35 کیلومتری ورودی پارک ملی گلستان و قابل بازدید برای عموم مردم است.

موزه حیات وحش پارک ملی گلستان